ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR FOOTBALLTRAVEL

För resan gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan. De Allmänna Villkoren antogs att gälla från 1993-02-02 av Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, efter överenskommelse med Konsumentverket. De Särskilda Resevillkoren är särskilda villkor för Footballtravel och kompletterar de Allmänna Resevillkoren i de delar där det inte innehåller någon bestämmelse.

1. Avtalet
1.1 Footballtravel ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Footballtravel. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som Footballtravel. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Footballtravel. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste göra detta via huvudresenären.
1.2 Uppgifter i Footballtravel kataloger/hemsida/broschyrer är bindande för Footballtravel. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger/hemsida/broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen/hemsida/broschyren och om resenären tydligt informerats om ändringarna.
1.3 Footballtravel skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 
1.5 Avtalet är bindande för parterna när Footballtravel skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt Footballtravel anvisningar. Footballtravel skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Footballtravel får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar innan avresa, om inte annat särskilt överenskommits.
Slutbetalning för resan skall vara Footballtravel tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits till bankgiro nr 5372-2732 
2.3 Footballtravel får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla ev. anmälningsavgift som skadestånd om inte detta är oskäligt.
 3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 45 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 20 % av resans pris.
3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
3.1.3 Sker avbeställningen därefter ska resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.
3.1.4 För resor med reguljärflyg gäller flygbolagets avbeställningsvillkor om inget annat anges.

3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd, förmedlad via Footballtravel med SOLID Försäkringar, hänvisar vi till Solids villkor.
Har resenären ej träffat avtal med SOLID Försäkringar gäller nedanstående.
Resenären har i fall som anges i punkt 3.2.1 - 3.2.3 rätt att avbeställa resan mot avbeställningskostnad enligt punkt 3.1.1 – 3.1.4
3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes make/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att reseavtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1-3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet.
Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av Footballtravel uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet.
Vid paketresor med buss, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum i stället för dubbelrum.
3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar-och/eller släktskapsintyg. Intyget skall vara Footballtravel tillhanda senast sju dagar efter avbeställningen.
3.3 Avbeställning skall ske skriftligen till Footballtravel på info@footballtravel
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål senast 14 dagar efter avbeställningen.
3.5 Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären eller fakturamottagare.
3.6 För avbeställning av teaterbiljetter, fotbollsbiljetter, idrottsbiljetter eller liknande arrangemang återbetalas ej biljettkostnaden. Vid avbeställning av greenfee gäller respektive golfklubbs avbeställningsregler.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet.
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som Footballtravel har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Footballtravel eller återförsäljaren om sin avsikt.
4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. 
4.3 Överlåtelse kan ej ske till person som står i skuld till Footballtravel.

5. Footballtravel ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Footballtravel har rätt att ändra avtalsvillkoren. Footballtravel får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. 
Resenären får frånträda avtalet, om Footballtravel förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. 
Om Footballtravel avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela Footballtravel om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om Footballtravel eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om Footballtravel ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, Footballtravel inställande av resa. 
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från Footballtravel, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att Footballtravel ställt in resan föreligger inte, om Footballtravel visar:
5.4.1 att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättats senast 10 dagar före avresan), eller
5.4.2 att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför Footballtravel kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som Footballtravel har anlitat att resan har ställts in, är Footballtravel fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
Minimiantal
Enligt ovan punkt 5.4 äger Footballtravel rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen eller muntligt informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i Footballtravel katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:
Vid resa med buss.
Footballtravel äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 7 dagar före avresan.
a) 20 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. Om en resa som Footballtravel har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har Footballtravel rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1 dvs. 7 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan).
5.5 Ändring av priset 
Priset får höjas endast på grund av kostnadsökningar som beror på:
1. ändringar i transportkostnader.
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar Footballtravel kostnader för resan.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr. Priset får dock inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Researrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om Footballtravel kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av motsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
4. Erbjudanden som Footballtravel annonserar om gäller endast nybokning och erbjudandet kan ej åberopas på befintliga bokningar.
5.6 Ändring av tidtabell
Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstid och tiden för återkomst preliminära. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt.
Om den definitiva avgångstiden eller tiden för återkomst till avreseflygplatsen, enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från de preliminära tiderna med mer än 8 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträdande skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om de definitiva avgångs- och återkomsttiderna. Förändringar av de preliminära avgångs- och återkomsttiderna berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.5.7 Arrangörens och köparens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm.
Såväl arrangören som köparen har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av arrangemanget inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar arrangemangets genomförande eller förhållandena vid arrangemanget vid den tidpunkt då arrangemanget skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Footballtravel ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer 
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall Footballtravel ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall Footballtravel, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag.
6.2 Andra fel och brister 
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har köparen rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Köparen har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen eller om denne utan förvarning brutit ingångna avtal med arrangören. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge köparen den hjälp som behövs.7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Footballtravel eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
Reklamation skall vara Footballtravel tillhanda inom 1 månad från resans avslutande.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om Footballtravel eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall Footballtravel eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. 

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Footballtravel anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Footballtravel anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Footballtravel häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar Footballtravel genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som Footballtravel anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Footballtravel.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Footballtravel eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av Footballtravel uppgiven återresetid kontakta Footballtravel för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. Tryckfel. 
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

11. Särskilda resevillkorBokade biljetter
1 Vid avbeställning av paket där biljett till idrottsevenemang ingår sker ingen återbetalning av biljett eller logi oavsett när avbeställning sker, samma gäller vid inställd/flyttad match.2 Vid matchändring som innebär att match spelas utanför bokade hotellnätter kan Footballtravel på resenärens begäran eventuellt boka om nätterna så att den ursprungliga matchen kan ses. Vi lämnar ingen platsgatanti för detta. Eventuella ombokningskostnader betalas av resenären. Det åligger kunden att kontrollera evenemangets eventuella ändringar av speldag och speltider. Vid inställt eller flyttat evenemang är evenemangsbiljetten fortfarande giltig för det nysatta datumet.3 Footballtravel har inget återbetalningsansvar som gäster blir avvisade från evenemanget på grund av exempelvis dåligt uppförande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare eller inte kan identifiera sig i samband med entré till evenemanget eller inte har korrekt namn på biljett vid särskilda evenemang. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang.Flyg
1. Footballtravel ansvarar inte för flygtransport som ingår resan.
För resor med reguljärflyg måste separat biljett ställas ut till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan den är utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning och respektive flygbolags avbokningsregler gäller. Kostnaden för ändringar samt villkor för ändringar varierar mellan flygbolagen.Observera att flygbolag kräver omgående betalning vid bokning och biljetterna inte under några omständigheter är avbokningsbara.
De flygbolag som Footballtravel utnyttjar ansvarar gentemot resenären enligt avtal och bestämmelser som finns angivna i flygbiljetten. Dessa bestämmelser reglerar flygförseningar, inställda flygningar, förlorat eller skadat bagage, strejk m m. Footballtravel ansvarar inte för någon del av flygtransporten, ej heller för försenat/förlorat bagage. Flygbolagen har olika regler vad gäller bagage. Vikten skiljer mellan de olika flygbolagen. Footballtravel ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar.Gruppresor/BussresaResenärens rätt till avbeställning av resan
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
Om avbeställningen sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 30 % av resans pris.
Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
Sker avbeställningen därefter ska resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.

Åldersgräns
Footballtravel har en åldersgräns på 18 år vid bokad resa. Om ingen i sällskapet är 18 år eller äldre kräver Footballtravel underskrift från målsman för att bokningen ska vara giltig.Allmän information om Resegaranti
Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd utbetalas ersättning ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon annan tjänst i samband med resan som t ex hyra av bil, om resan varar i mer än 24 timmar eller inkluderar övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegarantilagen omfattar även resor som bara består av en transport, s.k. stolsförsäljning. Förutsättningarna är då att resan säljs av en paketarrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Däremot vid köp av enstaka produkter utan köp av Footballtravel flyg så gäller inte Resegarantilagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information. Tel 08 - 7000 800

Värt att veta, Bokning-Betalning-Flygresan-Hotell-Boende 

Bokning
När vi fått din beställning skickar vi en bekräftelse/faktura med vårt bankgiro nummer angivet. Vi ber dig ordentligt kontrollera att alla uppgifter stämmer med vad du har beställt av oss.
Anmälningsavgiften
Avgiften skall vara Footballtravel tillhanda inom 10 dagar efter det att bokningen konfirmerats för att beställningen skall gälla. Anmälningsavgift tas varierar beroende på resans värde.Avbeställningsförsäkring
Samtidigt som du bokar din resa kan du även boka en avbeställningsförsäkring som skyddar dig mot eventuell avbeställning, se resevillkoren. Priset för avbeställningsförsäkringen varierar beroende på resans pris. Vid eventuell avbeställning återbetalas hela resans pris förutom en expeditionsavgift på 200 SEK samt avgiften för avbeställningsförsäkringen.

Hotell - Boende
Kategori: Varje hotell har sin officiella klassificering som är gjord av landets turistmyndighet. Vi har kompletterat beskrivningen för varje hotell med våra egna bedömningar.

Hotellregler: Hotellets egna regler och bestämmelser beträffande service, städning och öppettider på facilitetet, m m. Det kan dock förekomma skillnader beroende på säsong. På din voucher står det angivet för hur många personer rummet/lägenheten är bokat och endast de personer som beställt inkvartering får bo där även om tom säng/bäddsoffa skulle finnas.

Hotellrum: På vouchern står angivet vilken typ av rum som du bokat. Extra bädd/säng består oftast av en bäddsoffa eller hopfällbar säng vilket medför att komforten kan vara lägre. Standard liksom planlösning, inredning, möbler, m m kan variera inom samma hotell.Lägenheter: Lägenheter med eget pentry har blivit ett alltmer populärt boendealternativ. Studios är enrumslägenheter med kombinerat sov- och vardagsrum. Pentryt är avsett för enklare matlagning och i regel finns ej osthyvel, potatisskalare, kaffebryggare, m m. I städningen ingår inte diskning och servicen på lägenhetshotell är oftast begränsad jämfört med vanliga hotell. 

Måltider: I de fall frukost ingår serveras vanligen en kontinental frukost där kaffe, te, bröd, smör och marmelad ingår. På finare hotell förekommer amerikansk bufféfrukost som är mer komplett. Det framgår av hemsidan om halv- eller helpension finns som komplement.

Städning: Städningen är i regel inte densamma som vi är vana vid. I den allmänna rengöringen sopar och torkar städerskan golven, tömmer papperskorgen och bäddar sängarna, dammar och rengör bordsytor och badrum.

Insekter/djur: Detta finns det mer av på sydliga breddgrader än här i Sverige. Skulle du träffa på några i ditt rum be gärna personalen i receptionen om hjälp. Lösdrivande hundar och katter är vanligt och du bör inte mata dessa djur.

Ankomst: Läs noggrant igenom hotellinformationen som medföljer vouchern (hotellbekräftelsen). Här finns all viktig information som du bör känna till.

Hemresan: Enligt internationell hotellpraxis skall rummen/våningarna lämnas kl. 12.00 avresedagen men detta kan variera. Vid sen hemresa har du oftast tillgång till förvaringsutrymmen, i vissa fall dusch och ombytesmöjligheter. Receptionen/Servicekontoret hjälper till med detta.

Ibland sker det programändringar eller att vi på Footballtravel utvecklas med nya produkter. Vi reserverar oss för ändringar i programmet samt för tryck- och korrekturfel. 

Vi hälsar dig varmt välkommen på en resa med Footballtravel!